• Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza

اصلاح کننده آرد A11
این محصول برای اولین بار در ایران جهت اصلاح آردهای خوب و قوی که ضمن بالا بودن میزان گلوتن، دارای کیفیت گلوتن خیلی بالا و الاسیتسیته زیاد می باشند؛ طراحی و به بازار عرضه شده است. بیشتر
بهبوددهنده N300 آبی جهت کارخانجات آرد
محصولی ایده آل که برای انواع آرد گندم تولید شده در شرایط مختلف اقلیمی ایران طراحی و به بازار عرضه شده است. بیشتر
بهبوددهنده N400 قرمزاصلاح کننده آرد
برای انواع آرد گندم تولید شده در شرایط مختلف اقلیمی ایران طراحی و تولید شده است. بیشتر