• Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza
  • Nanafza

پرسشها و پاسخهای مربوطه

1- آیا برای نانهای سنگک هم بطور خاص محصولی دارید؟

پاسخ: آری، محصول N90 جهت استفاده در انواع نانهای سنتی طراحی گردیده است. در صورتی که با مسئله قدرت زیاد آرد و الاستیسیته زیاد خمیر مواجه هستید میتوانید از محصول A11 برای برطرف کردن این مسئله استفاده کنید.